Tidigare projekt och rapporter

LÄR AV VÅRA TIDIGARE PROJEKT

Här nedan finns ett urval av rapporter som Aquanord AB tagit fram i olika projekt. 
Rapporterna är sorterade i kronologisk ordning och ett urval av de senaste rapporterna samt andra viktiga rapporter finns med utförligare beskrivning överst.

Åtgärder Höviksån och Svarttjärnbäcken

Höviksån och Svarttjärnbäcken inom Bodsjö FVO i Bräcke kommun inventerades under 2018. Ett anatal vandringshinder och andra behov av biotopåtgärder upptäcktes varav samtliga i Svarttjärnsbäcken samt nedre delen av Höviksån åtgärdades under 2019.

Läs rapporten här >>

Vattenväxter Åre

Åreälvens fiskeråd har noterat en kraftig ökning av vegetationen i Åresjön samt i Indalsälven vid Undersåker. Vegetationen inventerades därför för att undersöka situationen och möjliga orsaker till denna.

Läs rapporten här >>

Elfiske Haverö FVO

Haverö FVO har genomfört ett antal biotopvårdsåtgärder i bl.a. Ljungan, Kvarnån och Länsterån. Exempelvis har lekgrus lagts ut inom ett antal sträckor. Elfiskena syftade till att undersöka fiskbeståndens utveckling efter dessa åtgärder.

Läs rapporten här >>

Etableringsguide för fiskodlare

Etableringsguiden är en sammanställning av relevant information om hur man startar en fiskodling, vilken lagstiftning som omfattas men även vilken miljöpåverkan som kan förväntas. Dessutom finns beräkningsmodeller för att kalkylera ekonomiskt utfall av olika odlingsmetoder och arter. 
Etableringsguiden hittar du på Hushållningsssällskapets hemsida.

Etableringsguiden >>

Miljöeffekter av fiskodling

Rapporten innehåller en utvärdering av miljöeffekterna från fiskodling i öppna kassar. Utvärderingen baseras på en sammanställning av kontrollprogrammen för så gott som samtliga matfiskodlingar med öppna kassar i Sverige, motsvarande drygt 90% av den svenska matfiskproduktionen.

Läs rapporten här >>

Alternativa fiskodlingstekniker

Teknikutvecklingen inom fiskodlingsbranschen går framåt och nya tekniker utvecklas allt eftersom.

Vilka odlingstekniker finns för fiskodling, hur fungerar dessa och vilka för- och nackdelar har de i förhållande till att odla i öppna kassar?
Rapporten avser att ge en sammanställning av de alternativa tekniker som finns och diskuteras i dagsläget.

Läs rapporten här >>

URval av Rapporter från 2019

URval av Rapporter från 2018

URval av Rapporter från 2017

Flottledsåterställning av Ramsan i Vindelns kommun.

Fiskevårdsplan för Skarvsjö SFF, Storumans kommun.

Fiskevårdsplan för Umnäs SFF, Storumans kommun.

Fiskevårdsplan för Joeström FVO, Storumans kommun.

Fiskevårdsplan för Ankarsund SFF, Storumans kommun.

Inventering av Boksjöån, Boksjö SFF, Storumans kommun.

Åldersbestämning av fisk från Övre Boksjön, Storumans kommun.

Inventering av Ullisbäcken, Storumans kommun.

Sammanställning av inventerade vägtrummor samt kvarvarande behov  i Storumans kommun.

Inventering av Sarvträskbäcken, Storumans kommun.

Nätprovfiske i Storuman 2016.

Fiskevårdsplan för Överumans FVO, Storumans kommun.

Fiskevårdsplan för Joesjö FVO, Storumans kommun.

Elfiskeuppföljning efter flottledsrestaurering i Gunnarbäcken nedströms Lankan, Storumans kommun.

Elfiskeuppföljning efter flottledsrestaureringar i Gardsjöbäcken, Gardsjö SFF samt i Kvarnbäcken, Skarvsjöby SFF, Storumans kommun.

Nätprovfiske i Övre- och Nedre Jovattnet samt i Skälvattnet, Storumans kommun.

Flottledsåterställning av Ramsan i Vindelns kommun.

URval av Rapporter från 2016

Redovisning av uppdrag utförda inom Storumans kommuns fiskevårdsarbete 2016.

Förslag till hur påverkan på sediment kan följas upp under fiskodling i kasse.

Fiskevårdsplan för Avasunds fiskecamp, Storumans kommun.

Litteratursammanställning  som visar att reglerade sjöar blir näringsfattigare samt orsakerna till detta.

Efter vattenkraftsregleringen planterades kräftdjur ut i många magasin längs älvarna, bl.a. längs Umeälven. Rapporten sammanställer befintlig kunskap om utplanteringarna och dess effekter samt visar på kräftdjurens spridning längs Umeälven.

Nätprovfiske i Sarvträsket samt elfskeundersökning i Sarvträskbäcken, Storumans kommun.

URval av Rapporter från 2015

Uppföljande elfiskeundersökning efter flottledsåterställning av Nyträskbäcken, Storumans kommun.

Inventering av vandringshinder nedströms Holmträsket, Gardsjönäs.

Redovisning av uppdrag utförda inom Storumans kommuns fiskevårdsarbete 2015.

Flottledsrestaurering av Nyträskbäcken, 2014.

Inventering av behov av flotttledsåterställning i Sundträskbäcken, Storumans kommun.

Utvärdering av fiskutsättningar längs Umeälven. Vilka slutsatser och lärdomar kan dras av tidigare resultat för att ge bästa möjliga effekt? 

Övergipande plan för fiskevårdsarbetet inom Storumans kommun under perioden 2014-2020.

Uppföljande elfiskeundersökning efter anläggning av lekbottnar i Gardsjöbäcken, Storumans kommun.

Inventering av vandringshinder i Isaksbäcken, Ankarsund, Storumans kommun.

Inventering av vandringshinder i Harrbäcken, Kaskeluokt, Storumans kommun.

Undanröjande av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby, Storumans kommun.

Undersökning av fiskbeståndet i i Skansnässjön, Storumans kommun, för att undersöka uppkomna förändringar.

URval av Rapporter från 2014

Inventering av behov av biotopåtgärder samt elfiske i Skirträskbäcken, Storumans kommun.

Analys och åldersbestämning av öring i Skansnässjön, Storumans kommun, för att undersöka den försämrade tillväxten hos öring.

Elfiskeundersökningar i Tattartjärnsbäcken, Storumans kommun, för att undersöka öringens reproduktionsmöjligheter.

Inventering av förekomst av flodpärlmusslor i Umeälven vid Åskilje samt samamnställning av tidigare års inventeringar.

Under perioden 2012-2014 beräknades fiskodlingspotentialen i tio utvalda jämtländska regleringsmagasin genom provtagning av vattenkemi, temperatur och klorofyll inom EU-projektet Aquabest. Rapporten finns även på engelska och har sedan kompletterats med de slutgiltiga data (endast svenska).

Redovisning av uppdrag utförda inom Storumans kommuns fiskevårdsarbete 2014.

URval av Rapporter från 2013

Elfiskeuppföljningar i bl.a. de vattendrag som restaurerats under 2009 i Storumans kommun.

Avstämningsrapport för arbetet med att skapa ett gemensamt fiskekort i sjön Storuman.

Elfiske i Kvarnmårken med syfte att samla in blivande avelsmaterial för förstärkningsodling av den lokala öringstammen.

Inventering av vandringshinder i Skarvsjöns båda utlopp inför kommande åtgärder.

Redovisning av uppdrag utförda inom Storumans kommuns fiskevårdsarbete 2013.

Elfiskeuppföljningar i de vattendrag som restaurerats under 2010 i Storumans kommun.