Tidigare projekt och rapporter

LÄR AV VÅRA TIDIGARE PROJEKT

Här nedan finns ett urval av rapporter som Aquanord AB tagit fram i olika projekt. 
Rapporterna är sorterade i kronologisk ordning och ett urval av de senaste rapporterna finns utförligare beskrivna överst.

Etableringsguide för fiskodlare

Etableringsguiden är en sammanställning av relevant information om hur man startar en fiskolding, vilken lagstiftning som omfattas men även vilken miljöpåverkan som kan förväntas. Dessutom finns beräkningsmodeller för att kalkylera ekonomiskt utfall av olika oldingsmetoder och arter. 
Etbaleringsguiden hittar du på Hushållningsssällskapets hemsida.

Etableringsguiden >>

Miljöeffekter av fiskodling

Rapporten innehåller en utvärdering av miljöeffekterna från fiskodling i öppna kassar. Utvärderingen baseras på en sammanställning av kontrollprogrammen för så gott som samtliga matfiskodlingar med öppna kassar i Sverige, motsvarande drygt 90% av den svenska matfiskproduktionen.

Läs rapporten här >>

inventering Höviksån och Svarttjärnsbäcken

Sommaren 2018 var extremt torr vilket var tydligt vid inventeringen av Höviksån och Svarttjärnsbäcken i Jämtland. I båda bäckarna påträffades behov av åtgärder, både vandringshinder och rester från flottningen. Bäckarna skiljde sig dock relativt mycket åt trots att de rinner nära varandra. Rapporten innehåller förslag till vilka åtgärder som behöver genomföras i vardera vattendrag för att få bättre fungerande ekosystem.

Läs rapporten här >>

inventering Saxån

Saxån på gränsen mellan Västerbottens län och Jämtlands län i Dorotea kommun inventerades 2017 för att undersöka behovet av åtgärder för att förbättra åns biotoper för fisk samt dess ekosystem. Ån är både flottledsrensad och vattenkraftsreglerad. Rapporten innehåller även förslag till hur sträckan skall förbättras och få ett naturligare utseende och en mer naturlig funktion.

Läs rapporten här >>

Glacialrelikta kräftdjur

Efter vattenkraftsregleringen planterades glacialrelikta kräftdjur under 1960- och 1970 talet ut i ett flertal vattenkraftsmagasin samt även i ett antal sjöar i Sverige i försök att öka födotillgången för fisken och därigenom motverka den minskning av fiskbestånden som vattenkraftsregleringen medförde. Resultatet av utplanteringarna blev inte alltid som förväntat och effekterna hade när uppföljningarna upphörde 1986 ännu inte stabiliserat sig. Rapporten sammanställer information om utsättningarna, effekterna samt ger en bild av den nuvarande spridningen av kräftdjuren längs älvens sträckning.

Läs rapporten här >>

Oligotrofiering

Vattenkraftsregleringen hade en näringsurlakande effekt på de sjöar som reglerades men även på de nedströms liggande områdena. Rapporten ger en sammanställning av dessa effekter samt de studier som genomförts.

Läs rapporten här >>

URval av Rapporter från 2018

URval av Rapporter från 2017

Flottledsåterställning av Ramsan i Vindelns kommun.

Fiskevårdsplan för Skarvsjö SFF, Storumans kommun.

Fiskevårdsplan för Umnäs SFF, Storumans kommun.

Fiskevårdsplan för Joeström FVO, Storumans kommun.

Fiskevårdsplan för Ankarsund SFF, Storumans kommun.

Inventering av Boksjöån, Boksjö SFF, Storumans kommun.

Åldersbestämning av fisk från Övre Boksjön, Storumans kommun.

Inventering av Ullisbäcken, Storumans kommun.

Sammanställning av inventerade vägtrummor samt kvarvarande behov  i Storumans kommun.

Inventering av Sarvträskbäcken, Storumans kommun.

Nätprovfiske i Storuman 2016.

Fiskevårdsplan för Överumans FVO, Storumans kommun.

Fiskevårdsplan för Joesjö FVO, Storumans kommun.

Elfiskeuppföljning efter flottledsrestaurering i Gunnarbäcken nedströms Lankan, Storumans kommun.

Elfiskeuppföljning efter flottledsrestaureringar i Gardsjöbäcken, Gardsjö SFF samt i Kvarnbäcken, Skarvsjöby SFF, Storumans kommun.

Nätprovfiske i Övre- och Nedre Jovattnet samt i Skälvattnet, Storumans kommun.

Flottledsåterställning av Ramsan i Vindelns kommun.

URval av Rapporter från 2016

Redovisning av uppdrag utförda inom Storumans kommuns fiskevårdsarbete 2016.

Förslag till hur påverkan på sediment kan följas upp under fiskodling i kasse.

Fiskevårdsplan för Avasunds fiskecamp, Storumans kommun.

Litteratursammanställning  som visar att reglerade sjöar blir näringsfattigare samt orsakerna till detta.

Efter vattenkraftsregleringen planterades kräftdjur ut i många magasin längs älvarna, bl.a. längs Umeälven. Rapporten sammanställer befintlig kunskap om utplanteringarna och dess effekter samt visar på kräftdjurens spridning längs Umeälven.

Nätprovfiske i Sarvträsket samt elfskeundersökning i Sarvträskbäcken, Storumans kommun.

URval av Rapporter från 2015

Uppföljande elfiskeundersökning efter flottledsåterställning av Nyträskbäcken, Storumans kommun.

Inventering av vandringshinder nedströms Holmträsket, Gardsjönäs.

Redovisning av uppdrag utförda inom Storumans kommuns fiskevårdsarbete 2015.

Flottledsrestaurering av Nyträskbäcken, 2014.

Inventering av behov av flotttledsåterställning i Sundträskbäcken, Storumans kommun.

Utvärdering av fiskutsättningar längs Umeälven. Vilka slutsatser och lärdomar kan dras av tidigare resultat för att ge bästa möjliga effekt? 

Övergipande plan för fiskevårdsarbetet inom Storumans kommun under perioden 2014-2020.

Uppföljande elfiskeundersökning efter anläggning av lekbottnar i Gardsjöbäcken, Storumans kommun.

Inventering av vandringshinder i Isaksbäcken, Ankarsund, Storumans kommun.

Inventering av vandringshinder i Harrbäcken, Kaskeluokt, Storumans kommun.

Undanröjande av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby, Storumans kommun.