Tidigare projekt och rapporter

LÄR AV VÅRA TIDIGARE PROJEKT

Här nedan finns ett urval av rapporter som Aquanord AB tagit fram i olika projekt. 
Rapporterna är sorterade i kronologisk ordning och ett urval av de senaste rapporterna finns utförligare beskrivna överst.

Miljöeffekter av fiskodling

Rapporten innehåller en utvärdering av miljöeffekterna från fiskodling i öppna kassar. Utvärderingen baseras på en sammanställning av kontrollprogrammen för så gott som samtliga matfiskodlingar med öppna kassar i Sverige, motsvarande drygt 90% av den svenska matfiskproduktionen.

Läs rapporten här >>

inventering Saxån

Saxån på gränsen mellan Västerbottens län och Jämtlands län i Dorotea kommun inventerades 2017 för att undersöka behovet av åtgärder för att förbättra åns biotoper för fisk samt dess ekosystem. Ån är både flottledsrensad och vattenkraftsreglerad. Rapporten innehåller även förslag till hur sträckan skall förbättras och få ett naturligare utseende och en mer naturlig funktion.

Läs rapporten här >>

inventering Höviksån och Svarttjärnsbäcken

Sommaren 2018 var extremt torr vilket var tydligt vid inventeringen av Höviksån och Svarttjärnsbäcken i Jämtland. I båda bäckarna påträffades behov av åtgärder, både vandringshinder och rester från flottningen. Bäckarna skiljde sig dock relativt mycket åt trots att de rinner nära varandra. Rapporten innehåller förslag till vilka åtgärder som behöver genomföras i vardera vattendrag för att få bättre fungerande ekosystem.

Läs rapporten här >>

Glacialrelikta kräftdjur

Efter vattenkraftsregleringen planterades glacialrelikta kräftdjur under 1960- och 1970 talet ut i ett flertal vattenkraftsmagasin samt även i ett antal sjöar i Sverige i försök att öka födotillgången för fisken och därigenom motverka den minskning av fiskbestånden som vattenkraftsregleringen medförde. Resultatet av utplanteringarna blev inte alltid som förväntat och effekterna hade när uppföljningarna upphörde 1986 ännu inte stabiliserat sig. Rapporten sammanställer information om utsättningarna, effekterna samt ger en bild av den nuvarande spridningen av kräftdjuren längs älvens sträckning.

Läs rapporten här >>

Inventering Lickotgrenen

Likkotgrenen i Juktån, Storumans kommun, inventerades 2013 för att undersöka behovet av åtgärder för att förbättra flödet och fiskbeståndet i grenen. Grenen är hela 13 km lång och Juktån från Storjuktan och ner till Gunnarn är en av Umeälvens få kvarvarande strömmande huvudbiflöden.
Inventeringen senare lyftes in som en del av ”Umeälvsprojektet” och rapporten innehåller åtgärdsförslag för sträckan.

Läs rapporten här >>

Oligotrofiering

Vattenkraftsregleringen hade en näringsurlakande effekt på de sjöar som reglerades men även på de nedströms liggande områdena. Rapporten ger en sammanställning av dessa effekter samt de studier som genomförts.

Läs rapporten här >>