Bottenfauna

KONTROLL AV BOTTENFAUNA

Bottenfauna är ett samlingsnamn för vattenlevande insekter, snäckor, musslor och maskar som lever i eller på bottensubstratet. Dessa provtas vanligen för att användas som en indikator på tillståndet i vattendraget eller sjön. Dessutom genomförs inventeringar för att undersöka artförekomsten och att hitta rödlistade eller andra särskilt känsliga arter.

MELLANRUBRIK

Många insekter har ett vattenlevande larvstadium innan de kläcker ut till flygande insekter. Larvstadiet kan vara från några månader till flera år beroende på art. Trollsländor lever exempelvis i upp till 7 år i vattnet innan de kläcker ut och blir flygande insekter. 

RUBRIK

De olika insektsgrupperna och arterna har varierande känslighet för olika former av påverkan (t.ex. näringsbelastning, försurning och syrgasbrist).
Baserat på artsammansättningen och individantalet vid en standardiserad bottenfaunaprovtagning kan ett antal index beräknas som i sin tur används för att utvärdera tillståndet i vattendraget eller i sjön.

Bottenfaunaprovtagning genomförs oftast som sparkprovtagning i vattendrag. Det finns flera standardiserade metoder för provtagningen.

Sparkprovtagning kan även genomföras längs sjöstränder med samma metoder som i rinnande vatten.

Sjöar provtas dock vanligen genom bottenhugg i den djupaste delen av sjön.